Home » MANDALA MONTESSORI z.s.

MANDALA MONTESSORI z.s.

kdo jsme ?

MANDALA MONTESSORI z.s. je nezisková společnost, financovaná z členských příspěvků, z příspěvků rodičů při provozování jeslí a školky. Mandala Montessori z.s. má zájem na rozšiřování vzdělávání metodou Montessori. Vzdělávací program Montessori je alternativní vyučovací program pro předškolní výchovu, první i druhý stupeň základní školy schválený ministerstvem školství.

co je to metoda montessori ?

Tradice tohoto vzdělávacího systému sahá v České republice do 20. let minulého století, kdy k nám začal pronikat z Itálie, kde vznikl, a z dalších evropských zemí, kde je rozšířen. V 90. letech se díky české Společnosti Montessori o.s. začal do České republiky opět vracet. Byl vypracován návrh Vzdělávacího programu Mateřská a Základní škola Montessori a Základní škola Montessori (II. stupeň), který Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy doporučilo k pokusnému ověřování a posléze byl schválen jako alternativní vyučovací program pro předškolní výchovu první i druhý stupeň základní školy. V České republice dnes funguje 7 základních Montessori škol a připravuje se vznik 4 dalších. Předškolní výchova se realizuje v cca 40 třídách mateřských škol. Společnost Montessori o.s. poskytuje odborné diplomové kvalifikační kurzy akreditované MŠMT (č.j. 14-189/2009-25-355) a dále také informativní kurzy pro veřejnost rovněž akreditované MŠMT.

Pedagogika Marie Montessori se vyvíjí již celé století. Tvoří ucelený a propracovaný vzdělávací systém, který respektuje vývojová období dítěte, vychází z jeho potřeb, pomáhá rozvíjet schopnosti a vnímání sebe i okolí.  Montessori pedagogika pomocí konkrétního výukového materiálu a vytvořením vhodného prostředí podporuje přirozený zájem dítěte, pomáhá mu zafixovat si správné pracovní návyky i vytvářet svůj vlastní úsudek. Postupuje se vždy od konkrétního k abstraktnímu a pro jednotlivé okruhy se využívají jedinečné, speciálně vyvinuté pomůcky. Tyto pomůcky usnadňují pochopení nových jevů, ale také zásadní měrou přispívají k hlubšímu a trvalejšímu uchování nově nabytých zkušeností a vědomostí. Nejdůležitější hesla v Montessori metodě výuky a výchovy jsou bezpečnost, spolupráce, ohleduplnost, ticho, klid a láska.

V období od narození do tří let se nezávisle na sobě vytvářejí určité dovednosti. Je to nevědomý proces. Například používání jazyka, pohyb horních a dolních končetin. Dítě v tuto dobu nasává jako houba a vstřebává, s čím se ve svém okolí setkává. Žije v přítomnosti a každý den se naučí něčemu novému. Učí se lehce, aniž by si to uvědomovalo, a pomalu přechází od nevědomého k vědomému. Úkolem dospělého v tomto období je nebýt překážkou přirozenému vývoje dítěte. Dlouhou dobu nemá dítě možnost obrany či úniku, tuto možnost má až ke konci této fáze. Pokud se cítí zbytečně omezováno, může odejít, utéct, schovat se.
Od tří do šesti let se začínají vytvořené funkce rozvíjet. Dítě začíná získávat zkušenosti pomocí rukou. „Ruka je nástrojem ducha.“ Zde dítě začíná používat vědomou činnost. Jeho ruka začíná provádět různé pracovní úkony. Nyní již začíná uplatňovat svou vůli. Je to období, kdy začíná uchopovat svět do svých rukou. Zdokonaluje to, co v předchozím období vstřebalo (řeč, pohyb,atd.). Je to období sebezdokonalování pomocí činnosti. Stále ještě trvá absorbující schopnost, ale přidává se i zkušenost, která napomáhá procesu učení. Dítě v tomto období potřebuje připravené prostředí, které ho láká k dalším činnostem, zkoumání a získávání zkušeností a znalostí.

Období 6-12 – děti řeší co je a co není fér, mají velký zájem o morálku (jestli je to dobře, nebo není) trochu černobílé období, začínají vidět své hrdiny, hledají příčiny, snaží se všem věcem přijít na kloub, zajímají se o kulturu, o to jak věci fungují, o vesmír. Ideální období pro vzdělávání. Vzájemné vztahy a vazby, jak to ve světě funguje. Snaží se jít více ven z rodiny ze školy, rádi přespávají u kamarádů. Je dobré, aby chodily ven do divadel, muzeí aby to co se učí, bylo propojeno s realitou a aby se podíleli na výuce. Dávají se základy pro znalosti a důležitá je kosmická výchova. Hnací silou v tomto období je představivost, vidí to neuvěřitelně do detailů, není pro problém cestovat časem, neuvěřitelně to vše vidí ( představte si, jak to tady vypadalo, když  tady ještě nebyla vaše babička, nebo když tady byla Vaše prababička a praprababička a prapraprababička), je dobré využít jejich představivost pro výuku.

Období 12-18 tvořivé a dynamické období. Je hodně paralelní s obdobím 0-6 let je potřeba hodně práce rukou, fyzický aktivity. Díky hormonů a všemu je pro ně peklo sedět v lavicích. Potřebují velké výzvy, velké projekty. Hodně citlivé období, velké přeměny fyzické i psychické. Ideální prostředí je farma, kde by měli i obchůdek, penzion a celou správu mají tito puberťáci na starosti. Je třeba aby měli vzdělávání jako svou vnitřní součást a ne aby jim někdo určoval co se mají učit, kdy se to mají učit.

Období 18-24 toto období je z hlediska paní Montessori považováno za nejpříhodnější období kdy již jsou připraveni na příval většího množství informací, kdy se to do nich může pěkně nahustit a uvést do praxe.

„Cílem práce dítěte je vytvořit člověka a není žádný dospělý, který by nebyl dítětem stvořen. Každý dospělý byl dítětem a vytvořil sám sebe.

Naše společnost nabízí ve vzdělávání jiné rozdělování, děti do šesti let jsou považovány za nevzdělavatelné a vzdělání jako takové začíná až od věku 6 let způsobem předkládání určitých informací, které postupně narůstají, je určeno kolik těch informací má být předloženo a počet osob. Vzdělávání je hodně rozkouskované nevidíme mezi sebou propojení a není na vzdělávání nahlíženo jako na kontinuální proces. Často společnost předkládá i různé překážky ve vzdělávání jako např.: musíš projít nějakým testem nebo zkouškou aby ses dostal na střední školu, potřebuješ papír ….. Není to to co myslela paní Montessori aby vzdělávání bylo jako pomoc pro život, aby to bylo rozvoji  potenciálu člověka který si nese do tohoto světa .

PILÍŘE MONTESSORI PEDAGOGIKY

 Pedagogika Marie Montessori umožňuje dítěti vzdělávat se a využívat svůj potenciál radostně a beze stresu. Učí vážit si sebe i druhých, pečovat o své okolí. Učí svobodnému chování v rámci pravidel.

Svoboda a zodpovědnost

V rámci jasných pravidel mohou děti volit tu činnost, která je zrovna zajímá. Čím více zodpovědnosti jsou schopné přijmout, tím více získávají svobody. Učitel je pomocníkem, provází dítě na cestě k samostatnosti, pozoruje jeho práci a podněcuje jeho zájem.

Princip ticha a klidu

Děti se učí zklidnit své tělo i myšlení. Následně využívají svého zklidněného stavu pro soustředěnou práci.

Řád

Citlivost na vnímání uspořádanosti prostředí se projevuje nejsilněji v prvních dvou letech života. Řád a pořádek přináší dětem přirozenou radost, když dítě narazí na nějaké vnější překážky, neuspořádanost, reaguje většinou velmi nelibě. Na základě vnějšího řádu si dítě vytváří svůj vnitřní řád. Dítě potřebuje vnímat řád hlavně v prostředí, v čase a ve vztahu dospělého k němu. Pořádek a kázeň, je zrcadlením jeho vnitřního života.

Harmonizace

Rozvoj osobnosti musí probíhat harmonicky. Člověk se musí utvářet úměrně vlastnímu rytmu, ukázňovat se a umět se vzdělávat. Naším cílem je zdraví duše. S tímto zdravím se pojí v každém normálním dítěti sociální chování, dobrovolná disciplína, poslušnost a síla vůle. (MARIE MONTESSORI)
Harmonizace, M. Montessori mluví o normalizaci, znamená návrat člověka k normálu, ke skutečné, lidské přirozenosti, která je nám dána v momentě početí. Je to v nás vložený potenciál, který je potřeba rozvíjet. Normalizované dítě je spojeno se svým instinktivním individuálním já a celé jeho bytí je naplněno harmonickou rovnováhou.

Pokud nechtějí rodiče narušit spojení s prapočátky života dítěte, musí výchově přikládat velký význam od prvních dnů života. Měli by ctít snahu a vůli dítěte učit se lézt, sedět, chodit i mluvit.

Nutností je svobodná volba. Aby se dítě mohlo plně koncentrovat, potřebuje nejen svobodu volby, ale i volnost v čase. Potom může využít své polarizace pozornosti.

3 fáze polarizace osobnosti

1   Fáze hledání – dítě potřebuje dostatek času a svobody, aby v připraveném prostředí nalezlo činnost, která ho plně zaujme.
2  Fáze velké práce – dítě se cele pohrouží do vybrané činnosti a maximálně se koncentruje. V tomto okamžiku dítě zaměřuje všechny své síly na jeden cíl. Toto soustředění podporuje všechny přednosti, které formují osobnost: samostatnost, svoboda projevu, odpovědnost, soustředěnost, láska a sebekázeň.
3  Fáze nasycení – zde dítě dokončuje svou činnost. Je plně nasyceno a může se připravovat na další hledání.

Věkově smíšená skupina

Společně pracují 3 ročníky dětí (např. 1,5 – 4 roky). Takové prostředí podporuje spolupráci, komunikaci. Starší děti se rády starají o mladší a učí je, tím zdokonalují své schopnosti. Ve třídě stejně starých dětí si dítě při sebemenší odchylce připadá nepatřičně, ve smíšené třídě se různorodost stává výhodou.

Senzitivní období

Zejména v raném věku dítěte, existují ohraničené časové úseky, kdy do popředí vystupuje určitý specifický sklon. Senzitivní období je období zvýšené vnímavosti pro získání nějakého rysu, dovednosti. Vnímavost mizí s nástupem dalšího vývojového období nebo po dosažené dané dovednosti.

Během senzitivních fází se učí dítě velmi lehce, s radostí, zájmem a nadšením. Dítě je hnáno jakýmsi vnitřním kompasem a z připraveného prostředí, které má úlohu příležitostí, si samo vybírá to, co je důležité pro jeho rozvoj a růst.

Velká ztráta nastává v okamžiku, kdy se senzitivní perioda promarní. Potom se pro naučení některým dovednostem musí zapojit volní úsilí a vše se odehrává s obtížemi. Pokud se během senzitivní fáze vyskytne překážka, může dojít k poruše či deformaci. Dítě se těmto překážkám brání. To se může projevovat pláčem, vzdorem nebo návaly zlosti.

Příklady senzitivních period

  • Řeč: od narození do 6 let, vrchol mezi 1 až 2 rokem.
  • Řád: od narození do 3 let, vrchol ve 2,5 letech.
  • Řád v prostředí: pomáhá orientovat se ve vztazích mezi věcmi a mezi lidmi a věcmi.
  • Řád v čase: orientace v časových úsecích.
  • Tříbení smyslů: 1 – 6 let.
  • Pohyb: od narození do 4 let, koncentrace na různé druhy pohybu – chůze po schodech, běh, skok, přenášení předmětů, otevírání dveří…
  • Fascinace malými věcmi: 18 měsíců – 2,5 roku.
  • Fáze učení se sociálnímu chování: 2,5 – 6 let.
  • Psaní: 4,5 let.
  • Čtení: 4,5 – 5,5 let.

Průvodce by měl dobře znát jednotlivé senzitivní období. Žádné nelze vynechat. Jeho úkolem není formovat dítě, ale nabídnout mu takové prostředky, aby jeho “ hlad mohl být utišen“. Musí se naučit být dobrým pozorovatelem a tato pozorování správně analyzovat. Musí zajistit připravené prostředí, aby mohlo dítě nalézt to, co je v daném čase nejdůležitější pro jeho rozvoj.

 „Kdyby se dítěti žádné pomoci nedostalo, kdyby nebylo přijaté do připraveného okolí, tak by se jeho duševní život nacházel v silném nebezpečí.“  (MARIE MONTESSORI)

Připravené prostředí

Vychází z potřeb dítěte a podněcuje ho k dalšímu rozvoji. Dítě potřebuje činnosti, ve kterých si může vyzkoušet své pohyby, koordinaci, myšlení, chtění a cítění. V pedagogice Marie Montessori hraje velkou roli specifický materiál. Jsou to pomůcky, které pomáhají dítěti co nejlépe využít jeho senzitivních fází. Mají přesný cíl, přesné použití a jsou dokonale promyšlené. Objevují se ve všech pěti oblastech vzdělávání.

Vlastní objevování poznatků samotným dítětem

Vlastní objevování poznatků samotným dítětem je klíčový princip Montessori pedagogiky. Potřeba učit se, porozumět okolí, vyznat se v souvislostech je v nás zakódována přímo geneticky. Učitel je rádce a rovnocenný partner, který dítěti pomáhá na jeho cestě objevování a učení se, projevuje maximální vstřícnost, otevřenost, trpělivost k dítěti.

Izolace jedné vlastnosti

Mezi základní vlastnosti Montessori pomůcek patří to, že izolují jednu vlastnost. Nejprve dítě pracuje s pomůckou, ve které je izolovaná vlastnost zřetelně vyjádřená (např. jasné barvy), později je tatáž kvalita odstupňována (např. odstíny barev). Výrazný rozdíl se postupně zmenšuje, úkoly jsou stále obtížnější, dítě při jejich plnění dosahuje větší vnímavosti a pozornosti.

Práce s chybou

Dělat chyby je přirozené, je to nedílnou součástí pokroku a učení. Materiál Marie Montessori je koncipován tak, aby dítě na chybu přišlo samo, bez stresu, zesměšňování nebo trestu.

Absorbující duch

Nejdůležitější období v životě člověka je období od narození do šesti let. Právě v této době se formuje lidský intelekt. Malé dítě má před sebou cestu od nevědomého bytí k vědomé aktivitě. Aby tuto cestu zvládlo, je obdařeno schopností psychické absorpce.

První, co dítě začne používat, jsou smysly. Zdá se však, že vjemy z okolí vstřebává, absorbuje nejen všemi smysly, ale jakoby celým tělem, celou svou bytostí.

Není úkolem nás dospělých vyučovat, ale respektovat skutečnost, že dítě je nadáno určitou obrovskou tvořivou energií, která mu pomáhá absorbovat okolní svět bez vědomého úsilí.